Referat af afdelingsbestyrelsesmøder november/december 2018

Referat:

Tilstede: Henrik, Jens, Angelina, Marie, Mie, Renate og Marlene

Referent: Angelina

Ordstyrer: Jens

Orientering fra Mosemødet; affaldssortering, parkeringspladser, belysning – intet besluttet.

I forbindelse med forsøg på indbrud i festhus og aktivitetshus er der blevet opsat skinner på døre og vinduer.

Vedrørende tyverisikring af boligerne, så har ejendomskontoret modtaget et sæt gratis skinner, som en beboer vil sætte op på en endnu ikke udvalgt bolig (forsøg). Et par beboer har meldt sig frivilligt (søger gerne flere) til efterfølgende opsætning på resterende lejemål, på den måde kan vi spare penge. Bestyrelsen vil orientere nærmere herom, når skinnerne er opsat og vi ved hvor meget tid det vil tage pr. bolig.

Køkkenprojektet; der vil ultimo januar 2019 blive uddelt tilkendegivelses-blanketter

Grøntudvalgets plan om at starte beplantningen kom lidt i modvind i 2018 pga. jordens tilstand. Gartneren anbefalede at jorden blev (grubbet) forud for beplantningen. Udvalget arbejder videre med planerne når det værste vintervejr er overstået.

Mødedatoer for bestyrelsen i 2019 er som følger; 8/1, 5/2, 5/3, 9/4, 7/5, 4/6 og 25/6.

Bestyrelsens årlige markvandring vil være 25/5

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 20/8 2018

Referat:

  • Beboerne i Hækmosen har indgivet en klage over at beboerne i Hyldemosen gentagne gang benytter deres affaldscontainer (husholdningsaffald). Bestyrelsen henstiller til at dette stopper og at de beboere, som har ”draget nytte af dette” bruger vores egne affaldscontainere.
  • 5 års eftersyn på vores gasfyr påbegynder medio/ultimo september.
  • Ejendomskontoret vil i løbet af den næste måned uddele mærkater ifm cykeloprydning i cykelskurene inden vinteren. Vi opfordrer alle, som benytter skurene til at gøre brug at dette.
  • Ejendomskontoret vil ligeledes inden vinteren gennemgå vores sø-terrasser for råd og give dem træbeskyttelse.
  • Bestyrelsen har fået tilbud om opsættelse af en UFF-container (til tøj). Vi har i første omgang takket nej.
  • Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at firma BRUNATA, fremover laver Hyldemosen’s vandregnskab.
  • Der vil blive indkøbt et større køleskab til A-huset. Dette vil så blive ”klodset op” så det står i vater.
  • Containergården, der vil blive arbejdet på at få indhentet tilbud på opførelse af en ny containergård, idet stolper, brædder og låger er rådne. En sådanne vil angiveligt koste mange penge, så når tilbuddene er indhentet må vi holde det op mod budgettet. Indtil da vil lågerne blive forsøgt repareret, så de ikke udgør en fare.
  • Beboerhenvendelser, behandlet.

Udvalg under bestyrelsen;

Grønt-udvalg, grundet tørken har der ikke været nogen aktivitet henunder sommeren men der arbejdes på genbeplantningsplan hen over efteråret samt en oprensning af diverse dræn på området.

Sø-udvalg, der arbejdes fortsat på søens tilstand samt mulig oprensning, dette foregår i samråd med kommunen.

Bestyrelsen arbejder fortsat på fremtidig køkkenløsninger samt affaldsløsning

Bestyrelsen minder om det forestående afdelingsmøde den 20. september og opfordre til deltagelse. Ligeledes opfordr vi til – har man på demokratisk vis, en interesse i, at arbejde på fælles løsninger til gavn alle – at overveje, at melde sig ind i bestyrelsesarbejdet.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde mandag den 5/3 2018

Til stede: Marlene, Angelina og Gitte

Vi skriver til referat, at Marlene har talt med ejendomskontoret, der minder om udskiftning af vandmålere, samt at afregningen fremover sker via firmaet Brunata.

Efter beboerhenvendelse, kan vi til alle Hyldemosens beboere oplyse at, vi fortsat arbejder på en løsning af projektet med opsætning af tyverisikring. Vi er i gang med at indhente et nyt tilbud, samt et tilbud på belysning, således at vi kan afslutte hvad der skal ske med det afsatte beløb.
Vi henstiller endnu engang alle beboere til at sætte trillebørene på plads efter brug, samt at smide affald, der hører til storskald, ned i containergåeden. Vi minder også om, selvom det er fristende, ikke at fodre fuglene på jorden, for ikke at tiltrække rotter.
Da vi har MEGET små parkeringsforhold, henstiller vi til, at man parkerer varevogne og andre store biler, nede ved institutionen/containergården.

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 20/2 2018

Til stede: Jens, Angelina, Lisbeth, Marlene og Gitte

Foldere til festlokalet er så godt som afsluttet, og Angelina og Gitte aftaler at afslutte det en af de nærmeste dage. Det hele godkendes ved næste møde og sendes til print, ligesom der lamineres et sæt til festlokalet og hjemmesideadministrator lægger det på hjemmesiden.

Vi behandler beboerhenvendelser.
Der er indkommet to som begge har fået/får svar fra bestyrelsen.

Vi har fået en del udflytninger, men der er ikke noget der står tomt, dvs. de alle genudlejes.

Vi har på opfordring fra Hækmosen, formidlet kontakt til Hyldemosens søudvalg.
Efter henvendelse fra Hækmosen vedr. brug af deres skraldebøtter, beslutter vi at afvente, om det er et problem der varer ved, og dermed skal gøres noget ved, eller om det har været et par enkelte tilfælde.

Marlene har været til mosemøde, hvor de har gennemgået 360 graders evaluering, der går ud på at finde ud af, hvor der kan spares det vi er blevet pålagt fra KAB.
Vi taler om at, spørge Hækmosen om, hvordan deres genbeplantning foregår, da vi er enige om, at deres ser ud til at fungere rigtig godt.

KAB har den 13. februar været ude og gennemgå vores boliger ude og nogle enkelte indvendig, i henhold til den gennemgang vi har med i den store pakke. Vi afventer rapporten fra dette.