Beboerdemokrati

Hensigten med demokratiet i de almene boliger er, at det er beboerne, der skal træffe alle de væsentlige beslutninger vedrørende deres boligafdeling og dens daglige drift. Denne indflydelse er sikret gennem lovgivningen, især lov om almene boliger. Lovgivningen bestemmer, hvordan boloigorganisationerne er bygget op, og hvilke beboerdemokratiske organer, der bestemmer hvad.

Den direkte indflydelse er størst ved afdelingsmøderne.

Afdelingsmødet (= beboermødet)

Afdelingsmødet er den øverste myndighed i den enkelte boligafdeling (fx Hyldemosen).

Afdelingsmødet er i princippet alle myndige beboere i afdelingen. Det vil sige; det er i praksis dem, der møder op til afdelingsmødet. De fleste beslutninger træffes ved almindeligt flertal.

På afdelingsmødet tager lejerne fx stilling til budget og regnskab. Ved beslutning af budgettet prioriterer beboerne, hvordan den påvirkelige del af huslejepengene skal anvendes. Den påvirkelige del er fx renholdelse, vedligeholdelse og service i afdelingen samt beboeraktiviteter.
Afdelingsmødet beslutter også rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter (fx større renoverings- eller fornyelsesopgaver). Beslutninger om fx forbedringsarbejder eller nye aktiviteter vil ofte medføre merudgifter, som afdelingsmødet så skal tage stilling til, da de kan medføre huslejestigninger.
Afdelingsmødet beslutter desuden husorden, vedligeholdelsesordning (A- eller B-ordning, størrelsen af indbetalinger til vedligeholdelseskontoen), forretningsorden og andre regler og procedurer for afdelingen.
Afdelingsmødet vælger en afdelingsbestyrelse, der har kontakten til administrationen og organisationsbestyrelsen (se herunder).

For at beboerdemokratiet skal fungere godt, må mange af lejerne i en boligafdeling være aktive. Du opfordres derfor til at følge med i, hvad der sker i din afdeling og til at møde op og deltage i debatten, når der indkaldes til afdelingsmøde.

Beboernes indirekte indflydelse ligger i høj grad i repræsentantskabet og organisationsbestyrelsen (se herunder). Der er lidt forskel på, hvordan boligorganisationerne er opbygget, men herunder vises den model, der gælder for Hyldemosen, som er en del af Boligselskabet Sortemosen:

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at gennemføre de beslutninger, som afdelingsmødet træffer. Du kan se, hvem der sidder i Hyldemosens afdelingsbestyrelse, hvad den arbejder med, referater fra møder og lignende under siden “Afdelingsbestyrelsen“.
Afdelingsbestyrelsen bør deltage i den årlige markvandring/vedligeholdelsesgennemgang, som ligger til grund for vedligeholdelsesplanen for det kommende år.
Afdelingsbestyrelsen ikke kan indgå juridisk eller økonomisk forpligtende aftaler, hverken i forhold til boligorganisationen eller i forhold til afdelingen. Afdelingsbestyrelsen kan ikke tegne og forpligte afdelingen med sin underskrift og kan fx ikke stå for at ansætte, afskedige eller lede medarbejdere.

Afdelingsbestyrelsen vælges ved simpelt flertal på et afdelingsmøde. Er der ikke valgt en afdelingsbestyrelse (eller har den nedlagt sit hverv uden at være afløst af en ny) varetages dens funktioner af boligorganisationens bestyrelse.

Repræsentantskabet er den øverste myndighed. Det træffer beslutninger om overordnede emner, der angår organisationen som helhed. Det er fx køb, salg eller forandring af ejendomme, valg af administrator og revisor, byggepolitik og lignende.

Organisationsbestyrelsen står for ledelsen og driften af boligorganisationen. Den er ansvarlig for fx udlejning, lejefastsættelse, budgetlægning, regnskaber og lignende.

Administrationens arbejde udføres på organisationsbestyrelsens vegne. Samtidig skal administrationen sørge for at varetage beslutninger fra afdelingsmøderne og afdelingsbestyrelserne. KAB er administrator for Hyldemosen.

Du kan læse mere – eller se en lille tegnefilm – om afdelingsmøder og budget og regnskab ved at klikke på et af billederne herunder: